Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

OXY 500WP 5kg (miedź)

115,00 zł
Brutto
Ilość


NAWÓZ WE.Tlenochlorek miedzi.

*zwiększa odporność roślin na choroby bakteryjne i grzybowe
*jest składnikiem substancji uczestniczących w procesie fotosyntezy
*aktywuje wiele enzymów i hormonów roślinnych
*bierze udział w przemianach azotu
*uczestniczy w syntezie białek i witaminy c
*odpowiada za prawidłowy rozwój tkanek


Zawartość: Miedź (Cu) ...........................  50% m/m
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Dopuszczone do upraw ekologicznych. Nie należy stosować podczas kwitnienia.

MIESZALNOŚĆ
Nie mieszać z produktami o odczynie zasadowym. Przed zmieszaniem ze środkami ochrony roślin lub nawozami, należy przeprowadzić test zgodności.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego oddziaływania słońca i czynników atmosferycznych, substancji żrących oraz w bezpośrednim sąsiedztwie pasz i środków spożywczych.

UTYLIZACJA:
Opakowanie, po jego całkowitym opróżnieniu należy zanieść do punktu recyklingu. Nie wykorzystywać ponownie opakowań do jakichkolwiek innych celów. Opakowania zawierające pozostałości produktu należy dostarczyć do punktów zbiórki chemii gospodarczej. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi.

DAWKOWANIE:
Produkt powinien być stosowany do nawożenia dolistnego w poniższych dawkach na 500-700 litrów wody
Jabłoń, gruszka, wiśnia, śliwka: 1,0 - 1,5 kg/ha
Truskawki: 1,5 - 2,0 kg/ha
Owoce jagodowe: 1,0 - 2,0 kg/ha
Winogrona: 0,8 - 2,0 kg/ha
Warzywa korzeniowe:  1,5 - 2,0 kg/ha
Warzywa cebulowe:  2,0 kg/ha,
Pomidor, bakłażan, papryka, ogórki, cukinia: 2,0 - 3,0 kg/ha

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H301: Działa toksycznie po połknięciu, H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem

S 0599
55 produkty/ów

Opis

Opakowanie
5kg